SÁCH HIẾN PHÁP NĂM 2013 SỰ KẾT TINH Ý CHÍ, TRÍ TUỆ TOÀN DÂN TỘC

SÁCH HIẾN PHÁP NĂM 2013 SỰ KẾT TINH Ý CHÍ, TRÍ TUỆ TOÀN DÂN TỘC

Nhãn hiệu: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại: Sách Pháp Luật
Để góp phần giúp bạn đọc trong cả nước nghiên cứu, tìm hiểu một cách có hệ thống về Hiến pháp Việt Nam. Báo nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật xuất bản cuốn sách Hiến Pháp Việt Nam năm 2013 – Sự kết tinh ý chí, trí tuệ toàn dân tộc.
97.000₫ 108.000₫

SÁCH HIẾN PHÁP NĂM 2013 SỰ KẾT TINH Ý CHÍ, TRÍ TUỆ TOÀN DÂN TỘC

 

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB Chính trị quốc gia Sự Thật

Khổ sách: 16x24 Cm

Bìa sách: Bìa mềm

Năm Xuất bản: 2014

Số trang: 531

 

Hiến pháp năm 1992 được ban hành trong bối cảnh những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986) đề ra và để thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991. Hiến pháp năm 1992 đã tạo cơ sở chính trị - pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đối mới. Qua hơn 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong giai đoạn cách mạng mới, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các văn kiện khác của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững của đất nước nhằm xây dựng nước Việt Nâm xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy việc sửa đổi hiến pháp năm 1992 để bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế là yều cầu cần thiết.

 

Thực hiện đúng tinh thần Nghị Quyết số 38/2012/QH13 của Quốc Hội và Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ chính trị, trong hai năm 2013 – 2014, Báo nhân dân đã đăng đầy đủ những thông báo, chỉ thị, nghị quyết, các bài viêt đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992, các bài giải thích, tuyên truyền về Hiến Pháp năm 2013.

 

Để góp phần giúp bạn đọc trong cả nước nghiên cứu, tìm hiểu một cách có hệ thống về Hiến pháp Việt Nam từ ngày thành lập nước đến nay, Báo nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật xuất bản cuốn sách Hiến Pháp Việt Nam năm 2013 – Sự kết tinh ý chí, trí tuệ toàn dân tộc.

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: HIẾN PHÁP VIỆT NAM

- Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa năm 1946

- Hiến pháp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa năm 1959

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

- Nghị quyết 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến Pháp năm 1992

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

PHẦN THỨ HAI: HIẾN PHÁP NĂM 2013

1. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HIẾN PHÁP NĂM 1992

2. BƯỚC TIẾN MỚI TRONG LỊCH SỬ LẬP HIẾN

 

Nhà Sách Pháp Luật Trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU