SÁCH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ( ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

SÁCH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ( ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

Nhãn hiệu: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Loại: Sách Kế Toán Doanh Nghiệp
SÁCH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ( ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI) Tác giả: PGS.TS Đặng Đức Sơn NXB: Đại Học Quốc Gia...
255.000₫ 319.000₫

SÁCH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ( ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

Tác giả: PGS.TS Đặng Đức Sơn

NXB: Đại Học Quốc Gia

Năm XB: 2018

Số Trang: 635

 

Kế toán tài chính là một trong những hoạt động thiết yếu đối với mọi doanh nghiệp. Hoạt động kế toán tài chính bao gồm những vấn đề phức tạp trên một nền tảng rộng lớn các nghiệp vụ kinh tế của một doanh nghiệp, do đó đòi hỏi người làm kế toán phải có được sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, các phương pháp hạch toán, phân tích và trình bày thông tin theo chuẩn mực kế toán được thừa nhận.

 

Trong bối cảnh các hoạt động kinh tế ngày càng trở lên phức tạp, việc chuẩn hóa những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyên môn cho những người học kế toán là một việc làm cần thiết.

 

Với kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu nhiều năm trong lĩnh vực kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và phân tích tài chính, tập thể tác giả đã dành nhiều công sức cho việc biên soạn Giáo trình kế toán tài chính nhằm phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của bậc cử nhân các chuyên ngành kế toán và tài chính.

 

Nội dung giáo trình bao gồm các vấn đề then chốt của kế toán tài chính như hệ thống các báo cáo tài chính, các nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho, kế toán nợ phải thu và nợ phải trả, kế toán tài sản cố định, kế toán doanh thu – chi phí – lợi nhuận. Ngoải ra, giáo trình cũng bao gồm các vấn đề phức tạp hơn trong kế toán tài chính như kế toán các nghiệp vụ góp vốn liên doanh liên kết, kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán các nghiệp vụ thuế, kế toán chủ sở hữu, kế toán các nghiệp vụ tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp.

 

Cuốn sách Giáo trình kế toán tài chính là tài liệu tham khảo giá trị cho giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán tài chính.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

1. VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

 

2. NỘI DUNG, PHẠM VI CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

3. CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

 

4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

5. YÊU CAAUFN ĐỂ THÔNG TIN KẾ TOÁN CÓ ÍCH VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG

 

6. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN

 

7. CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

8. SO SÁNH CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

 

9. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

10. NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

11. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CỦA KẾ TOÁN

 

12. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

2. NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3. CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM LIÊN QUAN

 

4. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

5. BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

6. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

7. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN THEO CÁC CHUẢN MỰC KẾ TOÁN

 

3. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN

 

4. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN

 

5. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

 

6. TRÌNH BÀY THÔNG TIN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 

1. KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HÀNG TỒN KHO

 

2. KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

 

3. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO

 

4. CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH  TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

 

5. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO

 

6. XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

7. TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

 

8. HẠCH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

9 . TRÌNH BÀY HÀNG TỒN KHO TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DOANH THU VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG

 

1. DOANH THU BÁN HÀNG

 

2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

 

3. KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG

 

4. TRÌNH BÀY THÔNG TIN VỀ DOANH THU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VÀ TIỀN LƯƠNG

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM CÓ LIÊN QUAN

 

3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VÀ TIỀN LƯƠNG THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

 

4. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VÀ TIỀN LƯƠNG THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

5. THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

1. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

2. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

3. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRÊN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

 

3. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

 

4. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

 

5. DỰ PHÒNG TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

6. TRÌNH BAY CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

 

1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

 

2. KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐI VAY

 

3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NỘI BỘ

 

4. KẾ TOÁN CHI PHÍ PHẢI TRẢ VÀ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

 

5.KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

 

6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

 

7. KẾ TOÁN NỢ DÀI HẠN

 

8. KẾ TOÁN NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC

 

CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

1. CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP VÀ CẤU TRÚC VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

2. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

3. KẾ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

 

4. KẾ TOÁN CÁC QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

 

5. KẾ TOÁN CÁC NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU KHÁC

 

6. TRÌNH BÀY THÔNG TIN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 11: KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁ KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

 

1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THUẾ PHẢI NỘP

 

2. TRÌNH BÀY THÔNG TIN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THUẾ PHẢI NỘP TRÊN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 12: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

1. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH

 

2. KẾ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 

3. TRÌNH BÀY THÔNG TIN KẾT QUẢ KINH DOANH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

PHỤ LỤC 2: BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

 

2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐÁP ỨNG GIẢ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

 

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM

 

4. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM

 

5. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

 

6. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐÁP ỨNG GIẢ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

 

7. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA  LIÊN ĐỘ ( DẠNG ĐẦY ĐỦ)

 

8. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ ( DẠNG ĐẦY ĐỦ)

 

9. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ  (DẠNG ĐẦY ĐỦ)

 

10. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

 

11. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ ( DẠNG TÓM LƯỢC)

 

12. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG TÓM LƯỢC)

 

13. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ ( DẠNG TÓM LƯỢC )

 

14. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC ( THỰC HIỆN THEO MẪU SỐ BO9A-DN)

 

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU