Sách Bình Luận Tội Giết Người Và Một Số Vụ Án Phức Tạp (Đỗ Đức Hồng Hà)

Sách Bình Luận Tội Giết Người Và Một Số Vụ Án Phức Tạp (Đỗ Đức Hồng Hà)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
Sách Bình Luận Tội Giết Người Và Một Số Vụ Án Phức Tạp (Đỗ Đức Hồng Hà)
175.000₫ 250.000₫

Sách Bình Luận Tội Giết Người Và Một Số Vụ Án Phức Tạp (Đỗ Đức Hồng Hà)

 


Tác giả :TS. Đỗ Đức Hồng Hà
Năm XB: 2018  
Khổ sách: 16x24cm
Nhà Xuất Bản Lao Động
Số trang    550

 

 

 

Bộ luật hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, sửa đổi, bổ sung ngày 20/6/2017. Theo nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật Hình Sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Bộ luật này thay thế Bộ luật hình sự được Quốc hội khóa X, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999,C có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2000.

Bộ luật mới có kế thừa và phát triển một bước pháp luật hình sự. Thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay,  là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng chống và chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để triển khai nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình Sự và để giúp bạn đọc, đặc biệt là Học viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Luật sư và những người tham gia tố tụng nghiên cứu, học tập, áp dụng pháp luật hình sự được thuận tiện,chính xác. Tiến sỹ Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên cuốn sách Bình luận Tội giết người và một số vụ án phức tạp. Cuốn sách đã so sánh tội giêt người trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017) với tội giết người trong pháp luật hình sự Việt Nam từ thời phong kiến đến trước ngày Bộ Luật Hình Sự năm 2015 có hiệu lực để chỉ ra những điểm kế thừa, điểm mới, điểm sửa đổi, bổ sung của Bộ luật hình sự năm 2015, những vụ án phức tạp và những lưu ý, đề xuất, kiến nghị để áp dụng đúng vả thống nhất quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội phạm nguy hiểm này.

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Phần I: Tội giết người trong pháp luật hình sự Việt Nam từ thời phong kiến đến trước ngày bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

 - Chương 1: Tội giết người trong các bộ luật thời phong kiến

- Chương 2: Tội giết người trong pháp luật hình sự Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến trước ngày bộ luật hình sự năm 1985 có hiệu lực

 - Chương 3: Tội giết người trong pháp luật hình sự năm 1985 và bộ luật hình sự năm 1999

Phần II: Tội giết người trong pháp luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Phần III: Kết luận và đề xuất, kiến nghị

Phần Phụ Lục: Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

 

 

MỤC  LỤC CHI TIẾT:

 

PHẦN THỨ NHẤT: TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỜI PHONG KIẾN ĐẾN TRƯỚC NGÀY BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) CÓ HIỆU LỰC

CHƯƠNG 1: TỘI GIÊT NGƯỜI TRONG CÁC BỘ LUẬT THỜI PHONG KIẾN

CHƯƠNG 2: TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG PHÁP LUÂT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 ĐÊN TRƯỚC NGÀY BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1985 CÓ HIỆU LỰC

CHƯƠNG 3: TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1985 VÀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

PHẦN THỨ HAI: TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017)

CHƯƠNG 1: ĐIỂM MỚI CỦA TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SO VỚI TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM VÀ DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA TỘI GIẾT NGƯỜI

CHƯƠNG 3: PHÂN BIỆT TỘI GIẾT NGƯỜI VỚI CÁC TỘI  KHÁC XÂM PHẠM TÍNH MẠNG SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI.

CHƯƠNG 4: TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG ĐỊNH KHUNG CỦA TỘI GIẾT NGƯỜI

CHƯƠNG  5: HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI GIẾT NGƯỜI

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 

PHẦN PHỤ LỤC: BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

CHƯƠNG 2: HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CHƯƠNG 3: TỘI PHẠM

CHƯƠNG 4: NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

CHƯƠNG 5: THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ.

CHƯƠNG 6: HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

CHƯƠNG 8: QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 9: THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

CHƯƠNG 10: XÓA ÁN TÍCH

CHƯƠNG 11: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

CHƯƠNG 12: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

PHẦN THỨ HAI: CÁC TỘI PHẠM

CHƯƠNG 13: CÁC TỘI PHẠM AN NINH QUÔC GIA

CHƯƠNG 14: CÁC TỘI PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

CHƯƠNG 15: CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN

CHƯƠNG 16: CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU

CHƯƠNG 17: CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

CHƯƠNG 18: CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

CHƯƠNG 19: CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 20: CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

CHƯƠNG 21: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

CHƯƠNG 22: CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 23: CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

CHƯƠNG 24: CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

CHƯƠNG 25: CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHỐI THUỘC VỚI QUÂN ĐỘI TRONG CHIẾN ĐẤU, PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU

CHƯƠNG 26: CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

PHẦN THỨ BA: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

 

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU