SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ (GS.TS. NGUYỄN NGỌC ANH)

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ (GS.TS. NGUYỄN NGỌC ANH)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ Tác...
69.000₫ 86.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

 

Tác giả: Trung Tướng GS.TS Nguyễn Ngọc Anh

Nhà xuất bản Tư Pháp

Khổ sách: 14x20cm

Bìa sách: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 299

 

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26/11/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018 thay thế Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2006 và 2009), bao gồm 10 chương, 73 điều.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự được ban hành đã thể chế hóa chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là quan điểm về đổi mới tổ chức và hoạt động điều tra trrong nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính Trị về Chiến Lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính Trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 49-NQ/TW; Cụ thể hóa một bước các quy định của Hiến Pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động điều tra hình sự; Bảo đảm phủ hợp, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Luật tổ chức ó quan điều tra hình sự được ban hành đánh dấu một bước tiến mới về hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực điều tra hình sự.

Bên cạnh nhiều quy định mới, quan trọng thể hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật cảu Nhà nước ta trong việc đấu tranh, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự chú trọng kế thừa các quy định còn phù hợp và được hoàn thiện một bước về kỹ thuật lập pháp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức cơ quan điều tra hình sự tập trung, thống nhất, có sự phân công, phân cấp rành mạch và được kiểm soát chặt chẽ; bảo đảm hoạt động điều tra hình sự được nhanh chóng, kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện, đầy đủ, không bỏ lọt tội phạm, không làm oanh người vô tội theo đúng mục tiêu cải cách tư pháp của Đảng đề ra.

 

Để giúp bạn đọc, nhất là các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đội ngũ giảng viên, giáo viên, sinh viên trong các học viện, nhà trường đào tạo luật học có thêm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, tìm hiểu về Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Nhà Sách Pháp Luật giới thiệu cuốn sách: “ Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự” do Trung tướng GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng cục pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp – Bộ Công An, Thường trực Bạn soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập dự án Luật làm chủ biên.

 

Bên cạnh việc phân tích, bình luận các điều luật, các tác giả còn so sánh các quy định của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự với các quy định tương ứng của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2006 và 2009), thống kê, cung cấp các số liệu có liên quan để phần nào lý giải về lịch sử hình thành, phát triển và những quy định mới của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 14)

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

MỤC 1: TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA (ĐIỀU 15 ĐẾN ĐIỀU 17)

MỤC 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA (ĐIỀU 18 ĐẾN ĐIỀU 21)

CHƯƠNG 3:TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

MỤC 1: TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN (ĐIỀU 22 ĐẾN ĐIỀU 24)

MỤC 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN (ĐIỀU 25 ĐẾN ĐIỀU 28)

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO (ĐIỀU 29 ĐẾN ĐIỀU 31)

CHƯƠNG 5: NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA (ĐIỀU 32 ĐẾN ĐIỀU 39)

CHƯƠNG 6: QUAN HỆ PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA HÌNH SỰ (ĐIỀU 40 ĐẾN ĐIỀU 44)

CHƯƠNG 7: THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ĐIỀU TRA VIÊN VÀ CÁN BỘ ĐIỀU TRA (ĐIỀU 45 ĐẾN ĐIỀU 59)

CHƯƠNG 8: BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA HÌNH SỰ (ĐIỀU 60 ĐẾN ĐIỀU 63)

CHƯƠNG 9: TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ, CÁN BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ (ĐIỀU 64 ĐẾN ĐIỀU 70)

CHƯƠNG 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (ĐIỀU 71 ĐẾN ĐIỀU 73)

 

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU