SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (PGS.TS TRẦN ANH TUẤN)

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (PGS.TS TRẦN ANH TUẤN)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 ( PGS.TS Trần Anh Tuấn)
245.000₫ 350.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (PGS.TS TRẦN ANH TUẤN)

 

Tác giả: PGS.TS Trần Anh Tuấn
Nhà Xuất Bản Tư Pháp
Năm XB: 2017
Số trang: 1152
Khổ Sách :16x24 cm

 

 

Việc hoàn thiện thủ tục tố tụng tư pháp dân sự là một đòi hỏi khách quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Để bảo đảm việc giải quyết các tranh chấp dân sự tại Tòa án được tiến hành một cách nhanh chóng, hiệu quả, công minh và đúng pháp luật, ngày 25/11/2015, Quốc hội khóa XIII, tại kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, có hiệu lực thi  hành từ ngày 01/7/2015.

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng trên cơ sở kế thừa các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011) và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp của một số nước tiên tiến trên thế giới. Bộ luật này là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ thể có quyền lợi bị xâm phạm hay tranh chấp có thể tự bảo vệ mình trước tòa án đồng thời là phương tiện mà Luật sư có thể sử dụng để hỗ trợ, bảo đảm cho khách hàng có thể được xét xử một cách công bằng và đúng pháp luật. Các quy định của bộ luật này còn có giá trị định hướng và điều chỉnh hành vi của người tiến hành tố tụng, bảo đảm cho công lý được thực thi, quyền lợi hợp pháp của các chủ thể được tôn trọng và bảo đảm thực hiện.

Việc tìm hiểu các quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nhằm làm rõ những điểm mới của Bộ luật này, cơ sở lý luận của các quy định cũng như mối liên hệ giữa chúng với các văn bản pháp luật có liên quan, góp phần cho việc nhận thức và áp dụng  pháp luật tố tụng dân sự được đúng đắn và thống nhất là cần Thiết.

Với ý nghĩa đó,  nhóm tác giả tiến hành biên soạn cuốn sách “ Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự của nước cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam năm 2015”.  Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả, bao gồm các nhà thực tiễn là thành viên của tổ biên tập, các nhà nghiên cứu, các giảng viên đã trực tiếp đóng góp ý kiến phản biện Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 sẽ góp phần làm sâu sắc thêm các quy định của Bộ luật này.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật học cũng như thực hành nghề luật tại các cơ quan tư pháp hiện nay.

 

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 2)

CHƯƠNG 2: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN (ĐIỀU 3 ĐẾN ĐIỀU 25)

CHƯƠNG 3: THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN (ĐIỀU 26 ĐÊN ĐIỀU 45)

CHƯƠNG 4: CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG (ĐIỀU 46 ĐẾN ĐIỀU 62)

CHƯƠNG 5: THÀNH PHẦN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ (ĐIỀU 63 ĐẾN ĐIỀU 67)

CHƯƠNG 6: THAM GIA TỐ TỤNG (ĐIỀU 68 ĐẾN ĐIỀU 90)

CHƯƠNG 7: CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ (ĐIỀU 91 ĐẾN ĐIỀU 110

CHƯƠNG 8: CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI (ĐIỀU 111 ĐẾN ĐIỀU 142)

CHƯƠNG 9: ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CHI PHÍ TỐ TỤNG KHÁC (ĐIỀU 143 ĐẾN ĐIỀU 169)

CHƯƠNG 10: CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG (ĐIỀU 170 ĐẾN ĐIỀU 181)

CHƯƠNG 11: THỜI HẠN TỐ TỤNG (ĐIỀU 182 ĐẾN ĐIỀU 185)

PHẦN THỨ HAI: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

CHƯƠNG 12: KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN (ĐIỀU 186 ĐẾN ĐIỀU 202)

CHƯƠNG 13: THỦ TỤC HÒA GIẢI VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ (ĐIỀU 203 ĐẾN ĐIỀU 221)

CHƯƠNG 14: PHIÊN TÒA SƠ THẨM (ĐIỀU 222 ĐẾN ĐIỀU 269)

PHẦN THỨ BA: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM

CHƯƠNG 15: TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM (ĐIỀU 270 ĐẾN ĐIỀU 284)

CHƯƠNG 16: CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM (ĐIỀU 285 ĐẾN ĐIỀU 292)

CHƯƠNG 17: THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM (ĐIỀU 293 ĐẾN ĐIỀU 315)

PHẦN THỨ TƯ: GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

CHƯƠNG 18: GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM  (ĐIỀU 316 ĐẾN ĐIỀU 321)

CHƯƠNG 19: GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM (ĐIỀU 322 ĐẾN ĐIỀU 324)

PHẦN THỨ NĂM: THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 20: THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM  (ĐIỀU 325 ĐẾN ĐIỀU 350)

CHƯƠNG 21: THỦ TỤC TÁI THẨM (ĐIỀU 351 ĐẾN ĐIỀU 357)

CHƯƠNG 22: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (ĐIỀU 358 ĐẾN ĐIỀU 360)

PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT DÂN SỰ

CHƯƠNG 23: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ (ĐIỀU 361 ĐẾN ĐIỀU 375)

CHƯƠNG 24: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, BỊ HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ HOẶC CÓ KHÓ KHĂN TRONG NHẬN THỨC, LÀM CHỦ HÀNH VI (ĐIỀU 376 ĐẾN ĐIỀU 380)

CHƯƠNG 25: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ (ĐIỀU 381 ĐẾN ĐIỀU 386)

CHƯƠNG 26: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH (ĐIỀU 387 ĐẾN ĐIỀU 390)

CHƯƠNG 27: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT (ĐIỀU 391 ĐẾN ĐIỀU 395)

CHƯƠNG 28: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT  YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH  LY HÔN, THỎA THUẬN NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN (ĐIỀU 396 ĐẾN ĐIỀU 397)

CHƯƠNG 29: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU (ĐIỀU 398 ĐẾN ĐIỀU 400)

CHƯƠNG 30: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU; THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU (ĐIỀU 401 ĐẾN ĐIỀU 402)

CHƯƠNG 21: THỦ TỤC XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC ĐÌNH CÔNG  (ĐIỀU 403 ĐẾN ĐIỀU 413)

CHƯƠNG 22: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (ĐIỀU 414 ĐẾN ĐIỀU 415)

CHƯƠNG 23: THỦ TỤC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH NGỜI TÒA ÁN (ĐIỀU 416 ĐẾN ĐIỀU 419)

CHƯƠNG 24: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẮT GIỮ TÀU BAY, TÀU BIỂN (ĐIỀU 420 ĐẾN ĐIỀU 422)

PHẦN THỨ BẢY: THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI; CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG 25: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC CỘNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI; CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI (ĐIỀU 423 ĐẾN ĐIỀU 431)

CHƯƠNG 26: THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI; THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DẤN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI (ĐIỀU 432 ĐẾN ĐIỀU 450)

CHƯƠNG 27: THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI (ĐIỀU 451 ĐẾN ĐIỀU 463)

PHẦN THỨ TÁM: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG 28: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI (ĐIỀU 464 ĐẾN ĐIỀU 481)

PHẦN THỨ CHÍN: THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN

CHƯƠNG 29:  THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN (ĐIỀU 482 ĐẾN ĐIỀU 488)

PHẦN THỨ MƯỜI : XỬ LÝ HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

CHƯƠNG 30: XỬ LÝ HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ (ĐIỀU 489 ĐẾN ĐIỀU 498)

CHƯƠNG 31: KHIÊU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (ĐIỀU 499 ĐẾN ĐIỀU 515)

CHƯƠNG 32: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (ĐIỀU 516 ĐẾN ĐIỀU 517)

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU