SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (PHẦN THỨ HAI - CÁC TỘI PHẠM), CHƯƠNG XV: CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CÔNG DÂN; CHƯƠNG XXIII: CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (PHẦN THỨ HAI - CÁC TỘI PHẠM), CHƯƠNG XV: CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CÔNG DÂN; CHƯƠNG XXIII: CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

Nhãn hiệu: NXB Thông TIn và Truyền Thông Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (PHẦN THỨ HAI - CÁC TỘI PHẠM), CHƯƠNG XV: CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CÔNG DÂN; CHƯƠNG XXIII: CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ
240.000₫ 300.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (PHẦN THỨ HAI - CÁC TỘI PHẠM), CHƯƠNG XV: CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CÔNG DÂN; CHƯƠNG XXIII: CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

 

Tác giả: Đinh Văn Quế

Nhà xuất Bản Thông tin và Truyền Thông

Khổ sách: 16x24Cm

Bìa sách: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2019

Số Trang: 457

 

Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ theo Hiến pháp và pháp luật.


Nhằm thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự 2015 và được sửa đổi, bổ sung năm 2017, trong đó Chương XV quy định các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân có nhiều điểm mới so với Bộ luật Hình sự 1999. 


Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Chương XXIII Bộ luật Hình sự 2015 quy định các tội phạm về chức vụ cũng được sửa đổi, bổ sung theo hướng thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về chống tham nhũng, khắc phục những bất cập trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, chính trị của đất nước, cũng như bảo đảm thực thi các nghĩa vụ mà chúng ta đã cam kết theo Công ước về chống tham nhũng của Liên hợp quốc.


Việc hiểu và áp dụng các quy định tại Chương XV và Chương XXIII của Bộ luật Hình sự 2015 trong việc đấu tranh và phòng ngừa tội phạm là rất quan trọng. 

 

Tiếp theo cuốn “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XIV: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người” Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với tác giả Đinh Văn Quế cho ra mắt cuốn sách: “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương XXIII: Các tội phạm về chức vụ”.
 

 

MỤC LỤC


Lời nói đầu    7


Chương XV: CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN    9


Điều 157. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật    10
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    13
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    19
Điều 158. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác    39
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    41
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    51
Điều 159. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác    58
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    60
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    72
Điều 160. Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân    80
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    82
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    89
Điều 161. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân    93
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    95
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    100
Điều 162. Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật    104
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    106
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    117
Điều 163. Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân    125
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    128
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    134
Điều 164. Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác    141
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    142
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    149
Điều 165. Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới    158
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    159
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    165
Điều 166. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo    171
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    173
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    179
Điều 167. Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân    184
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    185
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    191


Chương XXIII: CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ    194


Mục 1. Các tội phạm tham nhũng    195
I. Khái niệm     195
II. Các tội phạm tham nhũng    204
Điều 353. Tội tham ô tài sản    204
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    206
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    212
Điều 354. Tội nhận hối lộ    227
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    229
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    242
Điều 355. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản    251
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    253
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    258
Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ    267
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    268
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    273
Điều 357. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ    278
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    280
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    284
Điều 358. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi    292
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    294
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    303
Điều 359. Tội giả mạo trong công tác    313
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    315
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    321
Mục 2. Các tội phạm khác về chức vụ    327
Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng    327
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    330
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    337
Điều 361. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác    350
I. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác    352
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    353
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    359
II. Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác    365
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    367
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    372
Điều 362. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác    379
I. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác    381
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    382
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    386
II. Tội làm mất tài liệu bí mật công tác    390
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    390
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    394
Điều 363. Tội đào nhiệm    398
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    399
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    406
Điều 364. Tội đưa hối lộ    412
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    414
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    422
Điều 365. Tội môi giới hối lộ    432
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    435
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    439
Điều 366. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi    449
A. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm    451
B. Các trường hợp phạm tội cụ thể    457
    

Nhà Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU