SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2015 (TS. NGUYỄN MINH TUẤN)

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2015 (TS. NGUYỄN MINH TUẤN)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tư Pháp Loại: Sách Pháp Luật
Sách Bình luận khoa học bộ luật dân sự 2015 (TS. Nguyễn Minh Tuấn)
245.000₫ 350.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2015 (TS. NGUYỄN MINH TUẤN)

 

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn
Nhà Xuất Ban Tư Pháp
Năm XB: 2016
Số trang: 1.038
Khổ sách: 16x24 Cm

 

 

Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 là nền tảng pháp lý cho hệ thống pháp luật điều chỉnh các quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm dân sự.

Với kết cấu gồm 6 phần 27 chương, 698 điều Bộ luật dân sự 2015 có phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, nghiên cứu nội dung từng điều luật một cách toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu, bình luận và áp dụng đúng các quy định của Bộ luật Dân sự để giải quyết tranh chấp về tài sản, về nhân thân, các yêu cầu về việc dân sự bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của quốc gia và dân tộc, lợi ích cộng cộng.

Qua mộ thời gian nghiên cứu, tập thể tác giả là các giảng viên của Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Pháp luật dân sự, Trường đại học luật Hà Nội đã hoàn thành và trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ môn luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015”

Phương pháp tiếp cận của nhóm tác giả là phân tích, bình luận nội dung từng điểm, từng khoản của các điều luật và có đưa ra một số ví dụ thực tiễn để phân tích và dẫn giải giúp cho bạn đọc  hiểu đúng tinh thần của điều luật. Bên cạnh đó, với những kiến thức lý luận đã tích lũy được trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, tập thể tác giả đã phân tích, đánh giá, nhận định tính phù hợp  giữa lý luận và thực tiễn của các quy định cũng như những điểm còn chưa thống nhất giữa điều luật đó với điều luật liện quan trong Bộ luật dân sự năm 2015 hoặc với quy định của luật chuyên ngành, từ đó giúp cho bạn đọc hiểu toàn bộ nội dung của Bộ luật dân sự năm 2015 một cách toàn diện hơn.

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 7)

CHƯƠNG 2: XÁC LẬP, THƯC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DẤN SỰ (ĐIỀU 8 ĐẾN ĐIỀU 15)

CHƯƠNG 3: CÁ NHÂN

MỤC 1: NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN (ĐIỀU 16 ĐẾN ĐIỀU 24)

MỤC 2: QUYỀN NHÂN THÂN (ĐIỀU 25 ĐẾN ĐIỀU 39)

MỤC 3: NƠI CƯ TRÚ (ĐIỀU 40 ĐẾN ĐIỀU 45)

MỤC 4: GIÁM HỘ (ĐIỀU 46 ĐẾN ĐIỀU 63)

MỤC 5: THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ, TUYÊN BỐ MẤT TÍCH, TUYÊN BỐ CHÊT (ĐIỀU 64 ĐẾN ĐIỀU 73)

CHƯƠNG 4: PHÁP NHÂN (ĐIỀU 74 ĐẾN ĐIỀU 96)

CHƯƠNG 5: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ (ĐIỀU 97  ĐẾN ĐIỀU 100)

CHƯƠNG 6: HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC VÀ TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ (ĐIỀU 101 ĐẾN ĐIỀU 104)

CHƯƠNG 7: TÀI SẢN (ĐIỀU 105 ĐẾN ĐIỀU 115)

CHƯƠNG 8: GIAO DỊCH DÂN SỰ (ĐIỀU 116 ĐẾN ĐIỀU 133)

CHƯƠNG 9: ĐẠI DIỆN (ĐIỀU 134 ĐẾN ĐIỀU 143)

CHƯƠNG 10: THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU

MỤC 1: THỜI HẠN (ĐIỀU 144 ĐẾN ĐIỀU148)

MỤC 2: THỜI HIỆU (ĐIỀU 149 ĐẾN ĐIỀU 157)

PHẦN THỨ HAI: QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

CHƯƠNG 11: QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC 1: NGUYÊN TẮC XÁC LẬP, THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN (ĐIỀU 158  ĐẾN ĐIỀU 162)

MỤC 2: BẢO VỀ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN (ĐIỀU 163 ĐẾN ĐIỀU 170)

MỤC 3: GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN (ĐIỀU 171 ĐẾN ĐIỀU 178)

CHƯƠNG 12: CHIẾM HỮU (ĐIỀU 179 ĐẾN ĐIỀU 185)

CHƯƠNG 13: QUYỀN SỞ HỮU

MỤC 1: NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU (ĐIỀU 186 ĐẾN ĐIỀU196)

MỤC 2: HÌNH THỨC SỞ HỮU (ĐIỀU 197 ĐẾN ĐIỀU 220)

MỤC 3: XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU (ĐIỀU 221 ĐẾN ĐIỀU 244)

CHƯƠNG 14: QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

MỤC 1: QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ (ĐIỀU 245 ĐẾN ĐIỀU 256)

MỤC 2: QUYỀN HƯỞNG DỤNG (ĐIỀU 257 ĐẾN ĐIỀU 266)

MỤC 3: QUYỀN BỀ MẶT (ĐIỀU 267 ĐẾN ĐIỀU 273)

PHẦN THỨ BA: NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG

CHƯƠNG 15: QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC 1: CĂN CỨ  PHÁT SINH VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ (ĐIỀU 274 ĐẾN ĐIỀU 276)

MỤC 2: THỰC HIỆN NGHĨA VỤ (ĐIỀU 277 ĐẾN ĐIỀU291)

MỤC 3: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ (ĐIỀU 292 ĐẾN ĐIỀU 350)

MỤC 4: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ (ĐIỀU 351 ĐẾN ĐIỀU 364)

MỤC 5: CHUYỂN GIAO QUYỀN YÊU CẦU VÀ CHUYỂN GIIAO NGHĨA VỤ (ĐIỀU 365 ĐẾN ĐIỀU 371)

MỤC 6: CHẤM DỨT NGHĨA VỤ (ĐIỀU 372 ĐẾN ĐIỀU 384)

MỤC 7: HỢP ĐỒNG (ĐIỀU 385 ĐẾN ĐIỀU 429)

CHƯƠNG 16: MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG

MỤC 1: HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN (ĐIỀU 430 ĐẾN ĐIỀU 454)

MỤC 2: HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN (ĐIỀU 455 ĐẾN ĐIỀU 456)

MỤC 3: HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN (ĐIỀU 457 ĐẾN ĐIỀU 462)

MỤC 4: HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN (ĐIỀU 463 ĐẾN ĐIỀU 471)

MỤC 5: HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN (ĐIỀU 472 ĐẾN 493)

MỤC 6: HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN (ĐIỀU 494 ĐẾN ĐIỀU 499)

MỤC 7: HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐIỀU 500 ĐẾN ĐIỀU 503)

MỤC 8: HỢP ĐỒNG HỢP TÁC (ĐIỀU 504 ĐẾN ĐIỀU 512)

MỤC 9: HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ (ĐIỀU 513 ĐẾN ĐIỀU 521)

MỤC 10: HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN (ĐIỂU 522 ĐẾN ĐIỀU 541)

MỤC 11: HỢP ĐỒNG GIA CÔNG (ĐIỀU 542 ĐẾN ĐIỀU 553)

MỤC 12: HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN (ĐIỀU 554 ĐẾN ĐIỀU 561)

MỤC 13: HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN (ĐIỀU 562 ĐẾN ĐIỀU 569)

CHƯƠNG 17: HỨA THƯỞNG, THI CÓ GIẢI (ĐIỀU 570 ĐẾN ĐIỀU 573)

CHƯƠNG 18: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN (ĐIỀU 574 ĐẾN ĐIỀU 578)

CHƯƠNG 19: NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐƯỢC LỢI THẾ VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT (ĐIỀU 579 ĐÊN ĐIỀU 583)

CHƯƠNG 20: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

MỤC 1: QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 584 ĐẾN ĐIỀU 588)

MỤC 2: XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI (ĐIỀU 589 ĐẾN ĐIỀU 593)

MỤC 3: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ (ĐIỀU 594 ĐẾN ĐIỀU 608)

PHẦN THỨ TƯ: THỪA KẾ

CHƯƠNG 21: QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 609 ĐẾN ĐIỀU 623)

CHƯƠNG 22: THỪA KẾ THEO DI CHÚC (ĐIỀU 624 ĐẾN ĐIỀU 648)

CHƯƠNG 23: THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT (ĐIỀU 649 ĐẾN ĐIỀU 655)

CHƯƠNG 24: THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA TÀI SẢN (ĐIỀU 656 ĐẾN ĐIỀU 662)

PHẦN THỨ NĂM: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯƠC NGOÀI

CHƯƠNG 25: QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 663 ĐÊN ĐIỀU 671)

CHƯƠNG 26: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN (ĐIỀU 672 ĐẾN ĐIỀU 676)

CHƯƠNG 27: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ TÀI SẢN, QUAN HỆ NHÂN THÂN (ĐIỀU 677 ĐẾN ĐIỀU 687)

PHẦN THỨ SÁU: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (ĐIỀU 688 ĐẾN ĐIỀU 689)


Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU