SÁCH HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TỪ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CŨ SANG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI 2018 (BỘ TÀI CHÍNH)   

SÁCH HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TỪ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CŨ SANG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI 2018 (BỘ TÀI CHÍNH)  

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Tài Chính Loại: Mục Lục Ngân Sách
SÁCH HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TỪ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CŨ SANG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI 2018...
280.000₫ 350.000₫

SÁCH HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TỪ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CŨ SANG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI 2018 (BỘ TÀI CHÍNH)

 Tác giả: Bộ Tài Chính

NXB: Tài Chính

Năm XB: 2018

Số Trang: 432

 

Nhằm góp phần nâng cao công tác quản lý tài chính, quản lý ngân sách, Bộ tài chính ban hành thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước được áp dụng thống nhất từ năm ngân sách 2018 và Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các cơ quan, đơn vị có liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước, ngày 29/12/2017, Bộ Tài Chính ban hàng Công văn số 17809/BTC-KBNN hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục Ngân sách nhà nước cũ sang mục lục ngân sách nhà nước mới thông qua các Bảng chuyển đổi (Bảng ánh xạ) phục vụ cho việc chuyển đổi các khoản nợ phải thu, các khoản kinh phí còn dư từ Mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ/2008/TT-BTC ngày 02/6/2008 (mục lục Ngân sách nhà nước cũ) sang Mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo thông tư số 324/2016/TT-BTC (Mục lục ngân sách nhà nước mới) và Công văn số 830/BTC-KBNN ngày 22/01/2018 về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước.

 

Để giúp các cán bộ lãnh đạo, cán bộ kế toán các cơ quan, đơn vị, dễ dàng tra cứu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TỪ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CŨ SANG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI 2018  THEO CÔNG VĂN SỐ 17809/BTC-KBNN NGÀY 29/12/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH”

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TỪ MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CŨ SANG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI

 

1. THÔNG TƯ 324/2016/TT-BTC NGÀY 21/12/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

2. CÔNG VĂN SỐ 7078/BTC-KBNN NGÀY 30/5/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

3. CÔNG VĂN SỐ 830/BTC-KBNN NGÀY 22/01/2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

4. CÔNG VĂN SỐ 17809/BTC-KBNN NGÀY 29/12/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TỪ MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CŨ SANG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI

 

PHẦN II: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

 

5. NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018.

 

6. THÔNG TƯ SỐ 132/2017/TT-BTC NGÀY 15/12/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

 

7. QUYẾT ĐỊNH SỐ 2610/QĐ-BTC NGÀY 21/12/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

 

Sachketoan.com trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU