Sách Chỉ Dẩn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

Sách Chỉ Dẩn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

Nhãn hiệu: NXB Thông TIn và Truyền Thông Loại: Sách Pháp Luật
Sách Chỉ Dẩn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015
245.000₫ 350.000₫

Sách Chỉ Dẩn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

 

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông

Năm XB: 2018

Khổ sách: 20x28cm

Số trang: 480 trang

 

Nhằm giúp cho các luật gia, các chủ thể trong hoạt động tố tụng hình sự và đảm bảo giải quyết các vụ án theo đúng quy trình thủ tục của luật định. Nhóm tác giả của Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học - Tòa án nhân dân tối cao, gồm: Ths. Chu Thành Quang, TS. Trần Văn Hà, TS. Nguyễn Chí Công đã biên soạn cuốn sách: “Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015”

 

Cuốn sách được viết dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của hoạt động xét xử của các thẩm phán sơ cấp, trung cấp. Đây là tài liệu tra cứu đáng tin cậy, nguồn tài liệu giúp ích cho độc giả muốn tìm hiểu những tình huống cụ thể được áp dụng theo những quy định nào của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.  

 

Cuốn sách có nội dung bao  gồm các quy định hiện hành của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được chỉ dẫn bởi các văn bản dưới luật đối với các nội dung hướng dẫn các vướng mắc trong quá trình tiến hành tố tụng vụ án hình sự và được in nghiên. Các nội dung chỉ dẫn được in nghiêng để độc giả tiện cho việc tra cứu và hướng dẫn thực hiện. Cùng với đó là các biểu mẫu tố tụng hình sự hiện hành hỗ trợ giúp độc giả trong việc áp dụng cùng mẫu các văn bản tố tụng cần đối chiếu, kết hợp với quy định của Chính phủ về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy khi cơ quan tố tụng thực hiện việc tính tổng khối lượng; trích dẫn quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự và hướng dẫn khác trong bộ luật tố tụng hình sự.

 

MỤC LỤC

NGHỊ QUYẾT SỐ 110/2015/Q13 NGÀY 27-11-2015 CỦA QUỐC HỘI

CHỈ DẪN TRA CỨU ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 6)

CHƯƠNG 2: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN (ĐIỀU 7 ĐẾN ĐIỀU 33)

CHƯƠNG 3: CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG (ĐIỀU 34 ĐẾN ĐIỀU 54)

CHƯƠNG 4: NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG (ĐIỀU 55 ĐẾN 71)

CHƯƠNG 5: BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA BỊ HẠI, ĐƯƠNG SỰ (ĐIỀU 72 ĐẾN ĐIỀU 84)

CHƯƠNG 6: CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ (ĐIỀU 85 ĐẾN ĐIỀU 108)

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ (ĐIỀU 109 ĐẾN ĐIỀU 130)

CHƯƠNG 8: HỒ SƠ, VĂN BẢN TỐ TỤNG, THỜI HẠN VÀ CHI PHÍ TỐ TỤNG(ĐIỀU 131 ĐẾN ĐIỀU 142)

PHẦN THỨ 2: KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

CHƯƠNG 9: KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ (ĐIỀU 143 ĐẾN ĐIỀU 162)

CHƯƠNG 10: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ (ĐIỀU 163 ĐẾN ĐIỀU 178)

CHƯƠNG 11: KHỞI TỐ BỊ CAN VÀ HỎI CUNG BỊ CAN (ĐIÊU 179 ĐẾN ĐIỀU 184)

CHƯƠNG 12: LẤY LỜI KHAI NGƯỜI LÀM CHỨNG, BỊ HẠI, NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ, BỊ ĐƠN DÂN SỰ, NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN, ĐỐI CHẤT VÀ NHẬN DẠNG (ĐIỀU 185 ĐẾN ĐIỀU 191)

CHƯƠNG 13: KHÁM XÉT, THU GIỮ, TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU (ĐIỀU 192 ĐẾN ĐIỀU 200)

CHƯƠNG 14: KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG, KHÁM NGHIỆM TỬ THI, XEM XÉT DẤU VẾT TRÊN THÂN THỂ, THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA

CHƯƠNG 15: GIÁM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH TÀI SẢN (ĐIỀU 205 ĐẾN ĐIỀU 222)

CHƯƠNG 16: BIỆN PHÁP ĐIỀ TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT (ĐIỀU 223 ĐẾN ĐIỀU 228)

CHƯƠNG 17: TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VÀ KẾT THÚC ĐIỀU TRA (ĐIỀU 229 ĐẾN ĐIỀU 235)

PHẦN THỨ BA: TRUY TỐ

CHƯƠNG 18: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 236 ĐẾN ĐIỀU 242)

CHƯƠNG 19: QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ BỊ CAN (ĐIỀU 243 ĐẾN ĐIỀU 249)

PHẦN THỨ TƯ: XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

CHƯƠNG 20: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 250 ĐẾN ĐIỀU 267)

CHƯƠNG 21: XÉT XỬ SƠ THẨM (ĐIỀU 268 ĐẾN ĐIỀU 329)

CHƯƠNG 22: XÉT XỬ PHÚC THẨM (ĐIỀU 330 ĐẾN ĐIỀU 362)

PHẦN THỨ NĂM: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

CHƯƠNG 23: BẢN ÁN ĐƯỢC THI HÀNH NGAY VÀ THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN (ĐIỀU 363 ĐẾN ĐIỀU 366)

CHƯƠNG 24: MỘT SỐ THỦ TỤC VỀ THI HÀNH ÁN TỪ HÌNH, XÉT THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN XÓA ÁN TÍCH (ĐIỀU 367 ĐẾN ĐIỀU 369)

PHẦN THỨ SÁU: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 25: THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM (ĐIỀU 370 ĐẾN ĐIỀU 396)

CHƯƠNG 27: THỦ TỤC TÁI THẨM (ĐIỀU 397 ĐẾN ĐIỀU 412)

PHẦN THỨ BẢY: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG 28: THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI (ĐIỀU 413 ĐẾN ĐIỀU 430)

CHƯƠNG 29: THỦ TỤC TỐ TỤNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHÁP NHÂN (ĐIỀU 431 ĐẾN ĐIỀU 446)

CHƯƠNG 30: THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH (ĐIỀU 447 ĐẾN ĐIỀU 454)

CHƯƠNG 31: THỦ TỤC RÚT GỌN (ĐIỀU 455 ĐẾN ĐIỀU 465)

CHƯƠNG 32: XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ (ĐIỀU 466 ĐẾN ĐIỀU 468)

CHƯƠNG 33: KHIÊU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ (ĐIỀU 469 ĐẾN ĐIỀU 483)

CHƯƠNG 34: BẢO VỀ NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM, NGƯỜI LÀM CHỨNG, BỊ HẠI VÀ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC (ĐIỀU 484 ĐẾN ĐIỀU 490)

PHẦN THỨ TÁM: HỢP TÁC QUỐC TẾ  (ĐIỀU 491 ĐẾN ĐIỀU 496)

CHƯƠNG 36: MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ (ĐIỀU 497 ĐẾN ĐIỀU 508)

CHƯƠNG 37: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (ĐIỀU 509 ĐẾN ĐIỀU 510)

CÁC THÔNG TƯ, NGHỊ QUYẾT, NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

 

nhasachphapluat.vn trân trộng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH LUẬT TỐ CÁO

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT QUY HOẠCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY SẢN

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT ĐƯỜNG SẮT

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT THỦY LỢI

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐIỆN LỰC

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT CẢNH VỆ

10.000₫ 15.000₫

SÁCH LUẬT THỪA KẾ

19.000₫ 27.000₫

SÁCH LUẬT BÁO CHÍ

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT DU LỊCH

13.000₫ 18.000₫

SÁCH LUẬT ĐẤU THẦU

17.000₫ 25.000₫

SÁCH LUẬT XUẤT BẢN

14.000₫ 20.000₫

SÁCH LUẬT DẠY NGHỀ

13.000₫ 18.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU