SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TS. LƯU BÌNH NHƯỠNG)

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TS. LƯU BÌNH NHƯỠNG)

Nhãn hiệu: Nhà Xuất Bản Lao Động Loại: Sách Pháp Luật
SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TS. LƯU BÌNH NHƯỠNG) ...
160.000₫ 200.000₫

SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TS. LƯU BÌNH NHƯỠNG)

 

Nhà Xuất Bản Lao Động

Năm Xuất Bản: 2015

Khổ sách: 16 X 24
Số trang    474

 

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

 TS. Lưu Bình Nhưỡng – Phó chánh văn phòng, kiêm vụ trưởng – Trưởng bạn III, Văn phòng chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, nguyên Phó trưởng khoa Pháp luật kinh tế kiêm trưởng bộ môn Luật Lao Động, Trường đại học Luật Hà Nội

TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó giám đốc Học Viện Tư Pháp, nguyên giảng viên môn Luật Lao Động, khoa pháp luật kinh tế, Trường đại học luật Hà Nội

TS. Đỗ Thị Dung – Giảng viên chính, bộ môn Luật Lao Động, khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

 

NỘI DUNG CUỐN SÁCH BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

 

Ngày 18 tháng 6 năm 2012, quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã chính thức thông qua Bộ luật Lao Động (Luật số 10/2012/QH13) với 17 chương, 242 điều, là một trong những văn bản quy phạm pháp luật đồ sộ của Việt Nam. Bộ luật lao động năm 2012 ra đời thay thế cho Bộ luật lao động năm 1994, trở thành văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, điều chỉnh quan hệ lao động và các quan hệ có liên quan chắt chẽ/mật thiết với quan hệ lao động; quy định những nguyên tắc, tiêu ong chuẩn lao động, quản lý lao động, tạo cơ sở pháp lý trực tiếp cao nhất xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam, đồng thời giúp nhà nước quản lý, sử dụng, bảo vệ nguồn lực lao động, nguồn lực quan trọng nhất bảo đảm cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Trên quan điểm kế thừa và sửa đổi các quy định của Bộ luật lao động cũ, đồng thời pháp điển hóa các quy định hiện hành, bổ sung các quy định mới, Bộ luật lao động năm 2012 được nhìn nhận là Bột luật tương đối hoàn thiện, chứa đựng nhiều quy định căn bản khắc phục được những hạn chế, bất cập của Bộ luật lao động năm 1994. Đồng thời, đưa vào lĩnh vực lao động, lĩnh vực quan trọng nhât của con người, cũng như đưa vào đời sống xã hội những nội dung mới mang tính khuôn mẫu, những định hướng, tinh thần mới, thể chế hóa được quan điểm, đường lối của Đảng về quyền con người, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực lao động, quản lý lao động, phát huy tính cần cù, trí tuệ và tâm huyết của Người Việt Nam trong Lao Động sản xuất, công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Để góp phần giúp độc giả, nhất là người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn, các cơ quan nhà nước có liên quan hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn các quy định của Bộ luật lao động, để vận dụng, thực hiện hiệu quả công việc, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cảu mình chúng tôi giới thiệu cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật lao động” do nhóm giảng viên Bộ môn Luật Trường Đại học Luật Hà nội biên soạn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 8)

CHƯƠNG 2: VIỆC LÀM (ĐIỀU 9 ĐẾN ĐIỀU 14)

CHƯƠNG 3: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MỤC 1: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (ĐIỀU 15 ĐẾN ĐIỀU 29)

MỤC 2: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (ĐIỀU 30 ĐẾN ĐIỀU 34)

MỤC 3: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM RỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (ĐIỀU 35 ĐẾN ĐIỀU 49)

MỤC 4: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU (ĐIỀU 50 ĐẾN ĐIỀU 58)

CHƯƠNG 4: HỌC NGHỀ, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ (ĐIỀU 59 ĐẾN ĐIỀU 62)

CHƯƠNG 5: ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC, THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

MỤC 1: ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC (ĐIỀU 63 ĐẾN ĐIỀU 65)

MỤC 2: THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ (ĐIỀU 66 ĐẾN ĐIỀU 72)

MỤC 3: THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ (ĐIỀU 73 ĐẾN ĐIỀU 82)

MỤC 4: THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP (ĐIỀU 83 ĐẾN ĐIỀU 86)

MỤC 5: THOĂ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH (ĐIỀU 87 ĐẾN ĐIỀU 89)

CHƯƠNG 6: TIỀN LƯƠNG (ĐIỀU 90 ĐẾN ĐIỀU 103)

CHƯƠNG 7: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHĨ NGƠI

MỤC 1: THỜI GIỜ LÀM VIỆC (ĐIỀU 104 ĐẾN ĐIỀU 107)

MỤC 2: THỜI GIỜ NGHĨ NGƠI (ĐIỀU 108 ĐẾN ĐIỀU 114)

MỤC 3: NGHỈ LỄ, NGHỈ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG (ĐIỀU 115 ĐẾN ĐIỀU 116)

MỤC 4: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG VIỆC  CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT (ĐIỀU 117)

CHƯƠNG 8: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT (ĐIỀU 118 ĐẾN ĐIỀU 132)

CHƯƠNG 9 : AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

MỤC 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (ĐIỀU 133 ĐẾN ĐIỀU 138)

MỤC 2: TAI NẠ LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP (ĐIỀU 139 ĐẾN ĐIỀU 146)

MỤC 3: PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP (ĐIỀU 147 ĐẾN ĐIỀU 152)

CHƯƠNG 10: NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ (ĐIỀU 153 ĐẾN ĐIỀU 160)

CHƯƠNG 11: NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN VÀ MỘT SÓ LAO ĐỘNG KHÁC

MỤC 1: LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN (ĐIỀU 161 ĐẾN ĐIỀU 165)

MỤC 2: NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO  TUỔI (ĐIỀU 166 ĐẾN ĐIỀU 167)

MỤC 3: NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI, LAO ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM (ĐIỀU 168 ĐẾN ĐIỀU 175)

MỤC 4: LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (ĐIỀU 176 ĐÊN ĐIỀU 178)

MỤC 5: LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH (ĐIỀU 179 ĐẾN ĐIỀU 183)

MỤC 6: MỘT SỐ LAO ĐỘNG KHÁC (ĐIỀU 184 ĐẾN ĐIỀU 185)

CHƯƠNG 12: BẢO HIỂM XÃ HỘI (ĐIỀU 186 ĐẾN ĐIỀU 187)

CHƯƠNG 13: CÔNG ĐOÀN (ĐIỀU 188 ĐẾN ĐIỀU 193)

CHƯƠNG 14: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

MỤC 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (ĐIỀU 194 ĐẾN ĐIỀU 199)

MỤC 2: THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN (ĐIỀU 200 ĐẾN ĐIỀU 202)

MỤC 3: THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ (ĐIỀU 203 ĐẾN ĐIỀU 208)

MỤC 4: ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG (ĐIỀU 209 ĐẾN ĐIỀU 222)

MỤC 5: TÒA ÁN XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC ĐÌNH CÔNG (ĐIỀU 223 ĐẾN ĐIỀU 234)

CHƯƠNG 15: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG (ĐIỀU 235 ĐẾN ĐIỀU 236)

CHƯƠNG 16: THANH TRA LAO ĐỘNG, XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG (ĐIỀU 237 ĐẾN ĐIỀU 239)

CHƯƠNG XVII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (ĐIỀU 240 ĐẾN ĐIỀU 242)

 

Nhasachphapluat.vn trân trọng giới thiệu!

1. Chính sách đổi trả:Toàn bộ sách có Bản quyền. Khách hàng có quyền khiếu nại, đổi trả sau 15 ngày nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng
2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. Khách hàng có quyền từ chối thanh toán khi kiểm tra không hài lòng về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

25.000₫ 35.000₫
CAM KẾT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
SÁCH KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU